Sale
  • Falun Dafa Poster: Lun Yu / On Dafa (20"x30")

Falun Dafa Poster: Lun Yu / On Dafa (20"x30")

  • €13,00

Falun Dafa Poster-Lun Yu or On Dafa. Full color-Dimension: 20"x30"

Lun Yu is the preface of Zhuan Falun-the main book of Falun Dafa.